Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Smlouva o půjčce a dohoda o splátkách

Ve smlouvě o půjčce se mohou smluvní strany dohodnout na splácení dluhu v spátkách. Smlouva o půjčce musí obsahovat takovou dohodu o splátkách, kterou podepíšou obě smluvní strany. V naší aplikaci jsme vytvořili možnost pro uživatele, aby si ve vzoru smlouvy o půjčce vybrali i splácení půjčky ve splátkách. Výše splátky ve smlouvě o půjčce je výlučně na dohodě dlužníka a věřitele. Bez dohody o splátkách by dlužník musel vrátit půjčku jednorázově. Pokud si smluvní strany vyberou ve vzoru smlouvy o půjčce možnost splátek, pak je třeba dohodnout i splatnost jednotlivých splátek, jakož i to, kdy je splatná první splátka. Právě splatnost první splátky určuje, odkdy má dlužník půjčku uhradit. Do vzoru smlouvy o půjčce jsme zakomponovali i možnost výběru dne v měsíci, ke kterému budou splátky půjčky splatné. Jelikož tato aplikace byla vypracována ve spolupráci s advokátní kanceláří, nezapomnělo se ani na tzv. ztrátu výhody splátek. Znamená to, že pokud by se dlužník opozdil byť jen s jednou splátkou, stane se splatným celý dluh. Pokud by smlouva o půjčce toto ustanovení neobsahovala, věřitel by musel počkat, dokud se stanou splatnými jednotlivé splátky, nemohl by půjčku vymáhat před splatností celou. Je na vůli věřitele, zda bude dluh vymáhat, nebo dá dlužníkovi možnost pokračovat ve splácení dluhu ve splátkách.

Ustanovení občanského zákoníku upravuje případ, kdy je dlužník s plněním peněžitého dluhu v prodlení a s věřitelem uzavřel dohodu, kterou mu povolil splácet dluh ve splátkách. Pokud byla dohoda o splátkách uzavřena po splatnosti celého dluhu, dochází ke změně ve splatnosti půjčky a dlužník přestal být v prodlení. Proto mu stejné nevznikají povinnosti dlužníka, který je v prodlení.

Pokud však věřitel chce, aby dlužník ve splátkách plnil i úroky z prodlení, musí to s dlužníkem výslovně dohodnout. Jelikož dohodou o splátkách se mezi stranami upravují jejich vztahy do budoucna, dohoda o splátkách se bude týkat pouze úroků z prodlení v budoucnosti. Na takovou dohodu zákon zvláštní formu nepředepisuje.