Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Co je to smlouva o půjčce?

Dle nového občanského zákoníku zná zákoník namísto smlouvy o půjčce tzv. "zápůjčku", obsahově se jedná o stejné pojmy. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Smlouva o půjčce musí tedy obsahovat podstatné náležitosti:

  • a) dohodu o přenechání věci dlužníkovi, tj. dohodu o reálném předání,
  • b) dohodu o druhovém určení věci (tj. co se půjčuje), pokud se půjčují peníze ve smlouvě o půjčce to musí být výslovně uvedeno
  • c) dohodu o povinnosti vrátit věc stejného druhu, kdy se dohodli, že si dlužník půjčí peníze, musí vrátit peníze. Pokud by se strany ve smlouvě o půjčce dohodly, že dlužník si půjčí peníze a vrátí místo peněz zboží, nejde o smlouvu o půjčce.
  • d) dohodu o tom, kdy má dojít k vrácení věci (peněz).

Pokud jde o předmět půjčky, může jím být jakákoliv věc, která je určena druhově (tj. například peníze) a která je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů.

Druhové určení věci ve smlouvě o půjčce je dáno dohodou a to, zda se jedná o druhově určenou věc určují účastníci. Ve smlouvě o půjčce se strany musí dohodnout, že dlužník vrátí věřiteli tentýž druh věci, který si půjčil. Pokud by měl vrátit tutéž věc (konkrétně určenou, ne druhově), v tom případě půjde o jiný druh smlouvy. Pokud by se strany dohodly, že dlužník vrátí věc jiného druhu, půjde o smlouvu o záměně nebo kupní smlouvu. Čas vrácení věci (peněz) musí být ve smlouvě o půjčce určen. Nemusí jít o určení konkrétním datem, postačí, když je dohodnutý čas vrácení tak, že je ho možné kdykoli určit (např. "o měsíc", "o 30 dnů" a jinak). Smluvní strany se ve smlouvě o půjčce mohou dohodnout, že čas vrácení věci bude ponechán na vůli dlužníka. Smluvní strany si mohou čas vrácení dohodnout i tak, že bude navázán na splnění podmínky (například nabytí vlastnictví k věci, aj.). Pokud by se strany ve smlouvě o půjčce dohodly, že doba plnění navázána na splnění podmínky, kterou dlužník může ovlivňovat, právní úkon se stane nepodmíněným. Jestliže účastník, jemuž je nesplnění podmínky na prospěch, její splnění záměrně zmaří, stane se právní úkon nepodmíněným. Pokud dlužník neurčí čas plnění, věřitel má právo obrátit na soud s návrhem na určení doby plnění, tak aby bylo plnění v souladu s dobrými mravy.

U některých závazkových právních vztahů se smlouva ruší i bez přiměřené náhradní doby na plnění a i bez uplatnění práva na odstoupení, pokud je doba plnění přesně určena a ze smlouvy nebo z povahy plnění vyplývá, že na opožděném plnění věřitel nemůže mít zájem, ledaže by bez zbytečného odkladu oznámil, že na plnění trvá. Smluvní strany si mohou dohodnout tento následek bez potřeby dokazovat, že věřitel nemá zájem na opožděném plnění. Jde tedy o tzv. fixní smlouvu. Smlouva se od počátku ruší a právo věřitele na náhradu škody tím není dotčeno.

Smlouva o půjčce (vzor) na této stránce je vypracována v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku. V případě změny právních předpisů upravíme automaticky i vzor smlouvy o půjčce na této stránce. Proto, pokud si uživatel z této stránky stáhne vzor smlouvy o půjčce, má jistotu aktuálnosti smlouvy.