Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Jak postupovat při vytvoření smlouvy o půjčce

Použití aplikace vzoru smlouvy o půjčce je zdarma a bez nutnosti registrace. Smlouvu o půjčce budete mít vypracovanou zaručeně správně a úplně. Při používání vzoru smlouvy o půjčce (aplikace) postupujte podle následujících kroků:

1. krok: Vyberte věřitele a vyplňte jeho údaje

Nejprve je třeba ve vzoru smlouvy o půjčce označit věřitele (tj. toho, kdo půjčuje peníze)

Při vypracování smlouvy o půjčce vyberte některou z možností, které jsou na výběr:

 • Fyzická osoba nepodnikatel
 • Fyzická osoba podnikatel
 • Právnická osoba

Po výběru věřitele je třeba vyplnit údaje o věřiteli. Pokud je věřitelem fyzická osoba nepodnikatel je třeba vyplnit:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Trvalý pobyt
 • Bydliště
 • Občanství

Pokud jste si vybrali při vyplňování vzoru smlouvy o půjčce fyzickou osobu podnikatele, je třeba vyplnit (podle živnostenského rejstříku)

 • Obchodní jméno věřitele
 • IČO věřitele
 • Sídlo věřitele

Pokud jste si vybrali jako věřitele právnickou osobu je třeba vyplnit (podle obchodního rejstříku)

 • obchodní jméno věřitele
 • IČO věřitele
 • Sídlo věřitele
 • Zástupce věřitele (např. jednatele), který bude podepisovat smlouvu o půjčce

Tyto údaje jsou dostatečné pro účely vypracování smlouvy o půjčce na řádnou identifikaci věřitele.

2. krok: Vyberte dlužníka a vyplňte jeho údaje

Stejným způsobem ve vzoru smlouvy o půjčce je třeba dále vyplnit i údaje dlužníka.

3. krok: Vyplňte údaje o půjčce

Ve smlouvě o půjčce (vzoru) je třeba uvést přesnou částku dluhu, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi (čísly a slovy)

4. Krok: Údaje o poskytnutí peněz

Vyberte si z možností, jak došlo resp. dojde k zapůjčení peněz. V případě vzoru smlouvy o půjčce je možné zvolit, zda peníze byly poskytnuty v hotovosti nebo budou poskytnuty převodem na účet.

POZOR: Pokud peníze již byly půjčeny převodem nebo v hotovosti a potřebujete jen doklad o tom, že jste peníze dlužníkovi půjčili, doporučujeme Vám vytvořit si jiný dokument o dluhu (tzv. uznání dluhu). Smlouva o půjčce by v tomto případě nebyla správným dokumentem. Z právního hlediska totiž nejde o smlouvu o půjčce. Úznání dluhu přenáší důkazní břemeno na dlužníka, při smlouvě o půjčce je naopak důkazní břemeno na věřitelovi.

Při tomto kroku ve vzoru smlouvy o půjčce máte na výběr dvě možnosti

 • 1/ V hotovosti před / při podpisu smlouvy
 • 2/ Převodem na účet po podpisu smlouvy

Pokud jste zvolili druhou možnost (tj. "převodem na účet po podpisu smlouvy") je nutné vyplnit i číslo účtu dlužníka, kam budete peníze převádět.

5. krok: Odměna za poskytnutí půjčky

V této části vzoru smlouvy o půjčce je třeba zvolit, zda jde o bezúročnou půjčku nebo půjčku úročenou (tj. s odměnou za její poskytnutí). Vyberte si ve vzoru smlouvy z těchto dvou možností.

Pokud si zvolíte možnost "s úrokem", pak je třeba uvést výši úroku (v procentech nebo konkrétní částkou). Vždy je jednodušší a pro dlužníka přehlednější uvádět úrok v penězích (konkrétní částce) a ne procentech.

V dalším okně vzoru smlouvy o půjčce uveďte celkovou částku, kterou má dlužník vrátit.

6. krok: Údaje o splácení půjčky

V tomto kroku smlouvy o půjčce uvedete, dokdy má dlužník dluh vrátit. Uvést můžete konkrétní datum nebo lhůtu (ve dnech, týdnech, měsících nebo letech).

V další části vzoru smlouvy si vyberete, zda má dlužník vrátit dluh:

 • Jednorázově (uvedete i datum vrácení dluhu)
 • V měsíčních splátkách (uvedete výši měsíční splátky a zvolíte, v který den bude splátka splatná), stejně je třeba vybrat den, kdy je splatná první splátka.
 • Jiným způsobem ve splátkách (který je třeba uvést) - tuto kolonku vyplňujete tehdy, kdy dlužník neuhradí dluh ani jednorázově a ani v měsíčních splátkách, ale například v týdenních splátkách nebo dvouměsíčních, případně kombinovaně různé dny. Zde je třeba přesně specifikovat, kdy bude splátka splatná a v jaké výši.

7. krok: Způsob vrácení dluhu

V další části vzoru smlouvy o půjčce si vyberete z možností, jak chcete, aby Vám dlužník vrátil dluh, zda to má být převodem na účet nebo v hotovosti. Pokud si zvolíte ve vzoru smlouvy o půjčce "převodem na účet", pak je třeba dopsat i číslo účtu, kam má dlužník peníze převést, když bude půjčku vracet. Pokud má dlužník peníze vrátit v hotovosti, do smlouvy jsme zakomponovali, že to má být v místě bydliště věřitele, protože, pokud by tato skutečnost nebyla uvedena, platilo by, že dluh je splatný v místě bydliště dlužníka. U soudu byste museli dokazovat, že jste u dlužníka byly a žádali ho o úhradu půjčky. Ve vytvářené smlouvě o půjčce je proto zakomponována tato povinnost dlužníka, protože smlouva o půjčce má chránit zejména věřitele.

8. krok: Další ujednání (volitelné)

V případě, pokud se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách, které nejsou upraveny v této smlouvě o půjčce, můžete je vložit do této části (v tomto kroku). Můžete se dohodnout například na smluvní pokutě, případně jiné sankci pro dlužníka nebo dalších podmínkách.

9. krok: Vyplňte místo podpisu

V další části vzoru smlouvy o půjčce vyplníte místo (obec nebo město), ve kterém se bude uznání dluhu podepisovat.

Stisknete "Stáhnout".

Systém vám vygeneruje dokument (smlouvu o půjčce) ve formátu PDF, který podepíše věřitel a dlužník. Nezapomeňte do smlouvy o půjčce dopsat rukou i datum podpisu smlouvy.

Určitě doporučujeme nechat ověřit podpis dlužníka na smlouvě o půjčce (i když to není zákonná podmínka platnosti smlouvy o půjčce). Ve vzoru smlouvy o půjčce je zakomponovaná i rozhodčí doložka, která věřiteli zabezbečí to, že v případě, pokud by dlužník nesplácel svlj dluh, může se věřitel obrátit na rozhodčí sou a požadovat, aby rozhodčí soud rozhodl a zavázal dlužníka k úhradě dluhu. Řízení na rozhodcovském soudě je v průměru 10-krát rychlejší než soudní řízení. V rozhodím řízení je možné získat rozhodčí rozsudek (t.j. právoplatné soudní rozhodnutí) i dříve než za 1 měsíc, přičemž klasické soudní jednání před všeobecným soudem, pokud by se dlužník nezúčastňoval soudního řízení, může trvat přibližně 9 až 12 mesíců a v případě, že by dlužník protahoval soudní jednání a odvolával se, tak získání právoplatného rozhodnutí může trvat až 18-20 mesíců. Právní síla rozhodčího rozsudku je přitom stejná jako rozsudku všeobecného soudu a taktéž je exekučním titulem. Další výhodou kromě rychlosti jsou také nižší soudní poplatky (místo 6 %, který se platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Třetí výhodou je nemožnost se odvolat proti rozsudku rozhodčího soudu. Konání před rozhodčím soudem je jednostupňové.