Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Smlouva o půjčce (Zápůjčka)

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle Občanského zákoníku)

Vyberte věřitele a vyplňte jeho údaje

(dále jen "věritel" nebo "zapůjčitel")

Vyberte dlužníka (vydlužitele) a vyplňte jeho údaje

(dále jen jako "dlužník" nebo "vydlužitel")

(dále spolu i jako "smluvní strany")

Vyplňte údaje o půjčce

čl. I.
Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši:

(slovy:
) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.
Údaje o poskytnutí peněz
V případě, že již byly peníze poskytnuty dlužníkovi předem (v hotovosti nebo převodem) a potřebujete k tomu doklad - smlouvu, vytvořte si uznání dluhu na stránce www.uznani-dluhu.cz

čl. II.
Způsob poskytnutí peněz

Vyberte způsob poskytnutí peněz (v hotovosti / bankovním převodem):
Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti. Dlužník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje převzetí částky uvedené v článku I. této smlouvy.
Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.

Půjčka podle článku I. této smlouvy o půjčce se poskytuje ve dvou částech.

První část ve výši
(slovy:
) byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti a dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje převzetí uvedené částky.
Druhá část ve výši
(slovy:
) bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.
Odměna za poskytnutí peněz

čl. III.
Smluvní úrok

Vyberte, zda dlužník vrátí půjčku bezúročně nebo s úrokem (odměnou za poskytnutí půjčky):Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí půjčky odměnu (smluvní úrok) ve výši
Celková částka, tj. půjčená částka spolu s odměnou (smluvním úrokem), kterou dlužník vrátí věřiteli podle článku IV. této smlouvy o půjčce bude
(slovy:
)
Splacení půjčky

čl. IV.
Vrácení dluhu

Vyberte jakým způsobem vrátí dlužník dluh (jednorázově nebo ve splátkách):1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh jednorázově ve lhůtě do

Vyberte, zda budou splátky měsíční (v měsíčním intervalu) nebo jiné než měsíční:1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách :

Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši

vždy
První splátka je splatná

Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.

1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách:

Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně:

Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.

Způsob vrácení peněžní půjčky

Vyberte jakým způsobem dlužník vrátí dluh (v hotovosti nebo bankovním převodem):2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli v hotovosti v místě bydliště věřitele.

2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu

Další ujednání (volitelné)

čl. V.
Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že když se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do úplného zaplacení.

Zda se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách smlouvy, vložte je sem:

Doručování

čl. VI.
Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.

2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

​Vyplňte místo a datum podpisu

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.

2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.

3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.

V
dne
​Stáhnutí a odeslání smlouvy o půjčce

Pokud si přejete odeslat vytvořenou smlouvu o půjčce na Vaší emailovou adresu, vyplňte jí prosím zde:

Na vytvoření vzoru se podílel

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
advokát
Advokátní kancelář Ficek & Ficeková
sídlo: Brno (CZ) a Bratislava (SK)

Reklama