Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Smlouva o půjčce vzor č. 947

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle občanského zákoníku)

Začátek dokumentu - Smlouva o půjčce

Věřitel (zapůjčitel): ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(dále jen jako "věřitel")

Dlužník (vydlužitel) : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(dále jen jako "dlužník")

(dále spolu i jako "smluvní strany")

čl. I.
Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši: ...................................... (slovom: ......................................) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

(dále jen „dluh“)

čl. II.
Způsob poskytnutí peněz

Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy o půjčce byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy v hotovosti. Dlužník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje převzetí částky uvedené v článku I. této smlouvy o půjčce.

čl. III.
Smluvní úrok

Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.

čl. IV.
Vrácení půjčky

1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh jednorázově ve lhůtě do .......................................

2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu: .......................................

čl. V.
Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení.

čl. VI.
Záverečné Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.

2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.

2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.

3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.

V ......................................, dne

................................... Věřitel
................................... Dlužník

Konec dokumentu - Smlouva o půjčce