Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Smlouva o půjčce vzor č. 947

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle občanského zákoníku)

Začátek dokumentu - Smlouva o půjčce

Věřitel (zapůjčitel): ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(dále jen jako "věřitel")

Dlužník (vydlužitel) : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(dále jen jako "dlužník")

(dále spolu i jako "smluvní strany")

čl. I.
Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši: ...................................... (slovom: ......................................) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

(dále jen „dluh“)

čl. II.
Způsob poskytnutí peněz

Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy o půjčce byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy v hotovosti. Dlužník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje převzetí částky uvedené v článku I. této smlouvy o půjčce.

čl. III.
Smluvní úrok

Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.

čl. IV.
Vrácení půjčky

1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh jednorázově ve lhůtě do .......................................

2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu: .......................................

čl. V.
Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení.

čl. VI.
Záverečné Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.

2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.

2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř.. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).

3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.

V ......................................, dne

................................... Věřitel
................................... Dlužník

Konec dokumentu - Smlouva o půjčce