Aktualizované znění

Smlouva o půjčce vzor - Zapůjčka dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

// začátek dokumentu Smlouva o půjčce - vzor //

RYCHLÁ Půjčka Online

Smlouva o půjčce (Zápůjčka)

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle Občanského zákoníku)

Věřitel (zapůjčitel): ...................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ...................................... .
(dále jen "věřitel")
Dlužník (vydlužitel) : .................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "dlužník" nebo "vydlužitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")

čl. I.

Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši: 15.000 Kč (slovy: pátnácttisíckorunčeských) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.
(dále jako "dluh")

čl. II.

Způsob poskytnutí peněz

Půjčka podle článku I. této smlouvy o půjčce se poskytuje ve dvou částech. První část ve výši 1.000 Kč (slovom: tisíckorunčeských) byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti a dlužník svým podpisem potvrzuje převzetí této částky. Druhá část ve výši 14.000 Kč (slovom: čtrnácttisíckorunčeských) bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č. .......................................

čl. III.

Smluvní úrok

Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.

čl. IV.

Vráceni dluhu

1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách: Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč vždy do 20. dne v měsíci. První splátka je splatná 20.1.2018. Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.
2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu: .......................................

čl. V.

Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že když se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení.
S dlužníkem jsem se dohodl o žadnem úroku z prodlení splátky. Dále pokud dlužník nebude moci splácet částku , která je uvedena ve smlouvě, může dlužník posílat částku menší než je uvedena ve smlouvě a to po ustní vzájemné domluvě.

čl. VI.

Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.
2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.
2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř.. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).
3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.
V Mostě, dne .............................
................................... .................................
         Věřitel                                                                                                         Dlužník

// konec dokumentu Smlouva o půjčce - vzor //