Aktualizované znění

Smlouva o půjčce vzor - Zapůjčka dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Smlouva o půjčce (Zápůjčka)

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle občanského zákoníku)


Věřitel (zapůjčitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Věřitel (zapůjčitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen jako "věřitel" nebo "zapůjčitel")
Dlužník (vydlužitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník (vydlužitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:

- Odebrat dlužníka

+ Přidat dalšího dlužníkaDlužník (vydlužitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník (vydlužitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen jako "dlužník" nebo "vydlužitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")

čl. I.
Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši:
(slovy:
) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

čl. II.
Způsob poskytnutí peněz

Nepřehlédněte! (přejděte kurzorem nad tímto textem)
Vyberte způsob poskytnutí peněz (v hotovosti / bankovním převodem):Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti. Dlužník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje převzetí částky uvedené v článku I. této smlouvy.
Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.
.
Půjčka podle článku I. této smlouvy o půjčce se poskytuje ve dvou částech. První část ve výši
(slovy:
) byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti a dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje převzetí uvedené částky. Druhá část ve výši
(slovy:
) bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.
.

čl. III.
Smluvní úrok

Vyberte, zda dlužník vrátí půjčku bezúročně nebo s úrokem (odměnou za poskytnutí půjčky):


Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí půjčky odměnu (smluvní úrok) ve výši
. Celková částka, tj. půjčená částka spolu s odměnou (smluvním úrokem), kterou dlužník vrátí věřiteli podle článku IV. této smlouvy o půjčce bude
(slovom:
).

čl. IV.
Vrácení dluhu

Vyberte jakým způsobem vrátí dlužník dluh (jednorázově nebo ve splátkách):


1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh jednorázově ve lhůtě do
.
Vyberte, zda budou splátky měsíční (v měsíčním intervalu) nebo jiné než měsíční:


1 / Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách :
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
vždy
. První splátka je splatná
. Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.
1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách:
Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně: .
Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.
Vyberte jakým způsobem dlužník vrátí dluh (v hotovosti nebo bankovním převodem):


2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli v hotovosti v místě bydliště věřitele.
2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu
.

čl. V.
Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že když se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do úplného zaplacení.
Zda se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách smlouvy, vložte je sem:

čl. VI.
Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.
2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.
2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř.. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).
3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.

V
, dne
.............................


....................................................................
VěřitelDlužník
Poslat vytvořenou smlouvu o půjčce na tuto emailovou adresu: