Aktualizované znění

Smlouva o půjčce vzor - Zapůjčka dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Smlouva o půjčce (Zápůjčka)

(Smlouva o půjčce (Zápůjčka) dle občanského zákoníku)


Věřitel (zapůjčitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Věřitel (zapůjčitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen jako "věřitel" nebo "zapůjčitel")
Dlužník (vydlužitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník (vydlužitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:

- Odebrat dlužníka

+ Přidat dalšího dlužníkaDlužník (vydlužitel):
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník (vydlužitel):
, IČ:
, sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen jako "dlužník" nebo "vydlužitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")

čl. I.
Předmět smlouvy o půjčce

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši:
(slovy:
) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

čl. II.
Způsob poskytnutí peněz

Nepřehlédněte! (přejděte kurzorem nad tímto textem)
Vyberte způsob poskytnutí peněz (v hotovosti / bankovním převodem):Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti. Dlužník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje převzetí částky uvedené v článku I. této smlouvy.
Půjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.
.
Půjčka podle článku I. této smlouvy o půjčce se poskytuje ve dvou částech. První část ve výši
(slovy:
) byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti a dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje převzetí uvedené částky. Druhá část ve výši
(slovy:
) bude poskytnuta dlužníkovi převodem na bankovní účet č.
.

čl. III.
Smluvní úrok

Vyberte, zda dlužník vrátí půjčku bezúročně nebo s úrokem (odměnou za poskytnutí půjčky):


Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli půjčenou částku bezúročně.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí půjčky odměnu (smluvní úrok) ve výši
. Celková částka, tj. půjčená částka spolu s odměnou (smluvním úrokem), kterou dlužník vrátí věřiteli podle článku IV. této smlouvy o půjčce bude
(slovom:
).

čl. IV.
Vrácení dluhu

Vyberte jakým způsobem vrátí dlužník dluh (jednorázově nebo ve splátkách):


1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh jednorázově ve lhůtě do
.
Vyberte, zda budou splátky měsíční (v měsíčním intervalu) nebo jiné než měsíční:


1 / Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách :
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
vždy
. První splátka je splatná
. Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.
1/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí věřiteli dluh ve splátkách:
Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně: .
Když se dlužník zpozdí s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, věřitel má právo od této smlouvy o půjčce odstoupit a požadovat splnění celého dluhu najednou.
Vyberte jakým způsobem dlužník vrátí dluh (v hotovosti nebo bankovním převodem):


2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli v hotovosti v místě bydliště věřitele.
2/ Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu
.

čl. V.
Další práva a povinnosti

Smluvní strany se dohodly, že když se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do úplného zaplacení.
Zda se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách smlouvy, vložte je sem:

čl. VI.
Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou, nebo osobně. Stranám se doručuje na adresy uvedené při jejich jménech. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu této dohody změnily, jsou povinny tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. Osobám registrovaným ve veřejných rejstřících je možno vždy doručovat i na adresy uvedené v těchto rejstřících. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Účinek doručení zásilky nastává dnem jejího přijetí nebo dnem, kdy se tato vrací zpět odesílateli.
2. Výše uvedená ustanovení o doručování se přiměřeně použijí i v rozhodčím řízení při doručování písemnosti rozhodčího řízení, včetně povinnosti oznámit změnu adresy pro doručování rozhodci.

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení této smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možné měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy o půjčce.
2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jedním rozhodcem Mgr. Kateřinou Celnarovou (advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 10455), adresa: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav. Pro případ, že se stanovený rozhodce tuto funkci nebude moci z jakéhokoli důvodu vykonávat, bude věc projednána obecným soudem. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav, pokud rozhodčí neurčí jinak. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodce může požadovat doplnění důkazních materiálů, popř. je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor a činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč.
3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně.

V
, dne
.............................


....................................................................
VěřitelDlužník
Poslat vytvořenou smlouvu o půjčce na tuto emailovou adresu:

Google reklama